Дизимнен өтиў    Кириў
Сайтқа кириў


Жақында, жақында, жақында…
Шет ел журналистикасында ҳәзирги күнде бул сөз улыўма қолланылмайды. Себеби, бул информацияныӊ «абыройын» түсиретуғын сөз. Соған қарамастан бизиӊ баспасөзимизде жуўапкерсизлеў «жақында» деген сөз жийи қолланылады. Ақыры, «әҳмийети бар информацияларды ўақыт өтип кеткен болса да халыққа жеткериў керек ғой» деген түсиник бар. Мине, төменде усындай информациялардыӊ бири ҳаққында жазамыз…

Журналист жәмийетлик турмысты сәўлелендириўши ғана емес, ал, соныӊ менен бирге жәмийетлик пикирди қәлиплестириўши де. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлисиниӊ 2-шақырық IX сессиясында «Информация еркинги принциплери ҳәм кепилликлери ҳаққында»ғы Нызамныӊ додаланыў ўақтында Президентимиз И.А.Каримов: «мәмлекетимизде цензура әмелде бийкар етилгеннен кейин, баспасөздиӊ жуўапкершилиги және де артқанлығы» ҳаққында айтып өткен еди. Бул мәселениӊ қәншелли тийкарлы қойылғанлығын бүгин турмыстыӊ өзи дәлиллемекте. Демек, раўажланыў дәўиринде журналистлердиӊ еркин пикир айтыўдағы жанланыўларын гүзетиў мүмкин.

Жетик журналист кадрларды таярлаў ушын ҚМУ журналистика қәнигелигинде тәлим алып атырған студентлер ҳәр жылы баспасөз, телевидение ҳәм радиода өзлериниӊ теориялық билимлерин әмелде сынап көриў мақсетинде әмелиятта болады. Бул жылғы әмелият үлкен көлемде додалаўлар менен семинар көринисинде өткерилди.

Семинар Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиўши бийғәрез институтының Қарақалпақстан Республикалық аймақлық бөлими, ҚР журналистлер аўқамы, ҚР Баспасөз ҳәм хабар агенлиги, журналистика кафедрасы менен биргеликте шөлкемлестирилип, оны ПЖҚМЕБИҚР аймақлық бөлими директоры Маман Сарыбаев кирис сөз бенен ашты. Соӊ ҚР Жоқарғы Кеӊеси комитет баслығы Баҳамдулла Нурабуллаев, Қарақалпақстан телерадиокомпаниясы директоры Минажатдин Қутлымуратов, ҚР Баспасөз ҳәм хабар агентлиги директоры Парахат Палымов, журналистика кафедрасыныӊ баслығы, ф.и.к. З.Оразымбетова шығып сөйледи.

Семинар тийкарынан Министрлер Кабинетиниӊ 2014-жыл 2-майдағы «Информация тараўын жетилистириў, информация ҳәм сөз еркинлигин тәмийинлеўде мәмлекет ҳәкимияты ҳәм баcқарыў органларыныӊ, күнделикли баспасөз хызметлериниӊ жумысларын жетилистириў ҳәм де жетик журналист кадрлар таярлаўға қаратылған комплекс ис-иләжлары» дәстүринде әмелге асырылыўы белгиленген ўазыйпаларды орынлаў мақсетинде өткерилди.

Семинарда әмелиятшы-студентлерге телекөрсетиў, радиоеситтириў, газета шығарыў бойынша арнаўлы тапсырмалар берилип, олардыӊ нәтийжелери көрип шығылды. Студентлердиӊ дөретиўшилик мийнетлери сынақтан өтти. Оларға өндиристе хызмет етип атырған белгили журналистлерден Идирис Қосназаров, Арыўхан Турекеева, Гүльнара Турдышова, Ләззет Есемуратова, Бахыт Төлепова, Улмекен Палўаниязова, Гүлжәҳән Тәжетдиновалар өзлериниӊ баҳаларын берип, усынысларын билдирди. Семинар-тренингге белсене қатнасқан студентлерге мақтаў жарлықлары тапсырылды.

Атап өтиўимиз керек бул ҳаққында белгили журналистлерден Гулжаҳан Тажетдинова «Устаз жолы» газетасына, Гулнара Турдышева «Қарақалпақстан жаслары» газеталарына мақалалар жәриялады. Өз нәўбетинде оларға миннетдаршылық билдиремиз.


Злиха Оразымбетова
журналист