Дизимнен өтиў    Кириў
Сайтқа кириў


Тест
I. топар
1. Газетада кандай материаллар бир-биринен көшириледи?
А. Информациялық материаллар
В. Рәсмий хабарлар С. Дунья хабарлары
D. Макалалар
2. Информация қайсы тилден алынған сөз?
А. Грек, В. Латын С. Инглис D. Француз
3. Информация сөзинин мәниси?
А. Тусиндириў, баян етиў
В. Кайтарып алып келиў
С. Жеткериў D. Мәлимлеме бериў
4. Информация- дегенимиз не?
А. Көз-қарасларды жетилистириў, кеңейтиў ҳәм раўажландырыўшы қубылыс
В. Бул жәмийетлик зәрүрлик
С. Шахс, факт, предмет, ўақыя-ҳәдийсе ҳәм процесслер ҳаққындағы мағлыўматлар.
D. Тарқатылғын мағлыўматлар, компъютерде сақланған мәлимлемелер, “буяўлар”, «көширмелер», хат яки естелик жазыўлары
5. Информациянын түрлери ҳәм көринислери
А. Тарқатылғын мағлыўматлар, компъютерде сақланган информациялар, “буяўлар”, «көширмелер», хат яки естелик жазыўлары, архивлар, формулалар, схемалар, диаграммалар, туп нускалар, диссертациялар, суд ислери ҳәм т.б.
В. Шахс, жәмийет ҳәм мәмлекетке, ишки ҳәм сыртқы, үлкен ҳәм кишкене, узақ ҳәм жақын, сиясий, әскерий, экономикалық ҳәм мәдений, экологиялық, миллий ҳәм т.б.
С. Улыўма планеталық, аймақлық, регионлық, мәмлекет, шегералық, жергиликли ҳәм т.б.
6. “Информация алыў еркинлиги ҳәм кепилликлери ҳаққында” ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы қашан қабыл етилди?
А. 1997-ж. апрельде, В.1998-ж. апрельде,
С. 1999-ж. апрельде D. 2000-ж. апрельде
7. Информация ийеси дегенимиз не?
А. Информация тараўындағы қәўипсизликке қәўиплердиң алдын алыў шараларын көриў
В. Арнаўлы ҳүжжетлер, ҳүжжетлердиң арныўлы топламлары, информация системаларындағы (китаханалардағы, архивлердеги, фондлардағы, мағлыўматлар банклериндеги ҳәм басқа информация системаларындагы) ҳүжжетлар ҳәм ҳүжжетлердиң жыйнақлары
С. Каржысына яки басқа нызам жолы менен алынған информациясына ийелик етиўши, оннан пайдаланыўшы ҳәм оны көз алдына келтириўши юридик яки физикалық тәреп.
D. Субъектлердиң информацияны пайда етиў, қайта ислеў ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызмет тараўы
8. Информация ресурслары дегенимиз не?
А. Информация тараўындағы қәўипсизликке қәўиплердиң алдын алыў шараларын көриў
В. Арнаўлы ҳүжжетлер, ҳүжжетлердиң арныўлы топламлары, информация системаларындағы (китаханалардағы, архивлердеги, фондлардағы, мағлыўматлар банклериндеги ҳәм басқа информация системаларындагы) ҳүжжетлар ҳәм ҳүжжетлердиң жыйнақлары
С. Каржысына яки басқа нызам жолы менен алынған информациясына ийелик етиўши, оннан пайдаланыўшы ҳәм оны көз алдына келтириўши юридик яки физикалық тәреп.
D. Субъектлердиң информацияны пайда етиў, қайта ислеў ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызмет тараўы
9. Информацияны қорғаў деген не?
А. Информация тараўындағы қәўипсизликке қәўиплердиң алдын алыў шараларын көриў
В. Арнаўлы ҳүжжетлер, ҳүжжетлердиң арныўлы топламлары, информация системаларындағы (китаханалардағы, архивлердеги, фондлардағы, мағлыўматлар банклериндеги ҳәм басқа информация системаларындагы) ҳүжжетлар ҳәм ҳүжжетлердиң жыйнақлары
С. Каржысына яки басқа нызам жолы менен алынған информациясына ийелик етиўши, оннан пайдаланыўшы ҳәм оны көз алдына келтириўши юридик яки физикалық тәреп.
D. Субъектлердиң информацияны пайда етиў, қайта ислеў ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызмет тараўы
10. Информация тараўы дегенимиз не?
А. субъектлердиң информацияны пайда етиў, қайта ислеў ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызмет тараўы;
В. Арнаўлы ҳүжжетлер, ҳүжжетлердиң арныўлы топламлары, информация системаларындағы ҳүжжетлар ҳәм ҳүжжетлердиң жыйнақлары
С. Каржысына яки басқа нызам жолы менен алынған информациясына ийелик етиўши, оннан пайдаланыўшы ҳәм оны көз алдына келтириўши юридик яки физикалық тәреп.
D. Информация тараўында шахс, жәмийет ҳәм мәмлекет мәплериниң қорғанғанлық жағдайы
11. Информация тараўындағы қәўипсизлик дегенимиз не ?
А. субъектлердиң информацияны пайда етиў, қайта ислеў ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызмет тараўы;
В. Арнаўлы ҳүжжетлер, ҳүжжетлердиң арныўлы топламлары, информация системаларындағы (китаханалардағы, архивлердеги, фондлардағы, мағлыўматлар банклериндеги ҳәм басқа информация системаларындагы) ҳүжжетлар ҳәм ҳүжжетлердиң жыйнақлары
С. Информация тараўында шахс, жәмийет ҳәм мәмлекет мәплериниң қорғанғанлық жағдайы
D. Субъектлердиң информацияны пайда етиў, қайта ислеў ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызмет тараўы
12. Информация ийеси ким?
А. Субъектлердиң информацияны пайда етиўши, қайта ислеўши ҳәм оннан пайдаланыў менен байланыслы хызметкер
В. Нызамда яки информация мулкдары тәрепинен белгиленген ҳуқуқлар ишинде информацияға ийелик етиўши, оннан пайдаланыўшы ҳәм оны тарқатыўшы юридик ҳәм физикалық шахс
С. Каржысына яки басқа нызам жолы менен алынған информациясына ийелик етиўши, оннан пайдаланыўшы ҳәм оны көз алдына келтириўши юридик яки физикалық тәреп.
D. Информация қәўипсизлиги Республика аймағындағы ҳәрекет етип турған мәмлекетлик басқарыўды, жәмийетлик басқарыўды бузыўға, изден шығарыўга қаратылған ҳәр қандай информацияға қарсы гурес системасының дүзилиўин бақлаўшы.
13. Сырлы информация қандай информация?
А. Пайдаланылыўы Нызам ҳүжжетлерине муўапық шеклеп қойылатуғын ҳүжжетлестирилген информация;
В. Шекленбеген көлемде шахслар ушын мөлшерленген ҳүжжетлестирилген информация.
С. өзин информация ийесиниң орнына қойыўы арқалы реквизитлер қойылғн ҳалда дизимге алынған информация
D. Информация тараўында шахс, жәмийет ҳәм мәмлекет мәплериниң қорғалыў жағдайы
14. «Информациядан пайдаланыў мәданияты” түсиниги илимге ким тәрепинен енгизилди?
А. Томас Рон, В. У.Қўшаев
С. Карл Юнг, D. Ф. Мўминов
15. Информациядан пайдаланыў мәденияты дегенимиз не?
А. Авторлық ҳәм де интеллектуал мүлк ҳуқықынын бузылыўы менен байланыслы түсиник
В. Информация дүньясынан жәмийетлик раўажланыўға хызмет қылыўшы мағлыўматларды танлап алыў барысындағы билимлер, уқып ҳәм тәжрийбени өзинде сәўлелендириў
С. Аўыл-хожалығы, санаат ҳәм хызметлер экономикасынан кейин пайда болған экономиканын төртинши - “информация секторы’’ нын жүзеге келиўи менен байланыстырылыўы
D. Аралық тәлим ҳәм билим алыўдын ен қолай усылына айланыўында, халықтын кен қатламлары ушын ҳәтте, ен элитар жоқары оқыў орынлары есиклериннин ашылыўына мүмкиншилиги
16. Информацияласыў майданы жәмийетттеги қандай озгерислерге тиккелей тәсир етеди?
А. Экономикалық ҳәм де жәмийетлик-мәдений
В. Миллий ҳәм мәдений С. Социаллық ҳәм жәмийетлик D. Улыўмалық жасаў тәризине.
17. Информациялық процесс дегенимиз не?
А. Жәмийетти информация менен үзиликсиз тәмийин етиў
В. Миллий ҳәм мәдений, экономикалық ҳәм жәмийетлик мағлыўматларды тарқатыў
С. Социаллық ҳәм жәмийетлик омирге, турмыс қәлпине тәсир корсетиў
D. Мағлыўматларды жыйнаў, қайта ислеў, сақлаў ҳәм тарқатыў
18. Бүгинги күнде Интернет жәҳәнанниң неше мәмлекетинде ен жайған?
А. 150 ден аслам, В. 100 ден зыят
С. 507 ден коп, D. 700 ден артық
19. Интернет тармағы жалғанған компьютер дәстүри не деп аталады?
А. сервер яки вебсервер деп аталады
В. Дәстүрленген компьютер деп аталады
С. Планета энцеклопедиясы деп аталады
D. Программаластырылған дәстүр деп аталады
20. Информациялық қәўиптин түрлери?
А. Шахс, жәмийет ҳәм мәмлекетке
В. Ишки ҳәм сыртқы, үлкен ҳәм кишкене, узақ ҳәм жақын
С. Сиясий, әскерий, экономикалық ҳәм мәдений, экологиялық, миллий
D. Барлық жуўаплар дурыс
21. Информациялық хызметтиң субьектлери сыпатында нелер хымет етеди?
А. Мәмлекет системалары В. Ғалаба хабар қураллары С. Түрли үлкен ҳәм кишкене шөлкемлер D. Барлық жуўаплар дурыс
22. «Ағартаўшылық биз ушын да өз әҳмийетин жоғалтқаны жоқ, жоғалтпайды да. Ақыллы, зийрек, жоқары мәдениятлы инсанларды тәрбиялай алсақ ғана, алдымызға қойылған мақсетлерге ерисе аламыз…»-бул кимнин пикири?
А.Томас Ронн В. И.Каримов С. Карл Юнг D. Самуэл Хангтингтон
23. Информациялық қәўиплердиң ең қорқынышлысы?
А. Инсан санасын зәҳәрлеўшилер
В. Отирик информация таратыўлар
С. Мәмлекет сиясатын тәмийенлеўде кесент беретуғынлар
D. Миллий идеологияны бурмалаўшылар
24. Мәмлекет информация қурамындағы қәўиплер?
А. Ишки базарды информация менен тәмийенлеў
В. Миллий информация технологиялары ҳәм ресурсларынан пайдаланыў және де оны топлаў
С. Мәмлекеттин өзин-өзи информация менен тәмийенлеўи D. Барлық жуўаплар дурыс
25. АҚШ Ирак үстинен қалайынша тез жениске еристи?
А. Ирак күшли армияға ийе емес еди
В. АКШ Ирактың әскерий коммуникацияларын, сол қатары компьютерлери истен шығарды
С. Ирак урысқа таяр емес еди.
D. Иракта информация таратыў орайлары жоқ еди
2-топар
26. Информациялық-психология қәўипсизлигине қорқыныштың биринши белгиси не?
А. Инсанның өзи В. Информация
С. Миллий идеология D. Сиясат
27. Информациялық ҳүжимди шегара тәрепинен неше тийкарғы түрге ажыратыў мүмкин
А. 4 В. 5. С. 6 D. 7
28. Информация көлемин қәлиплестириў процессинде қандай принциплерден келип шығыўы зәрүр?
А.Дүньялық В.Мәмлектлик С.Сиясий D.Миллий
29. Информацияны тарқатыў системалары?
А. Радио ҳәм баспасөз В. Телевидение ҳәм баспасөз С. Интернет ҳәм баспасөз
D. Барлық жуўаплар дурыс
30. Информациялық-психология қәўипсизлигиниң шахсқа тәсир етиўши қуралы ҳәм усыллары неше тийкарғы түрге бөлинеди?
А. 3 В. 4 С. 2 D. 6
31. Адамның тәжрийбеси ҳәм билими қанша көп болса…
А. Онын санасын басқарыў сонша қыйын болады
В. Онын ақылы да көп болады
С. Оған шетте турып тәсир көрсетиўши күшлер сонша кем болады D. Оны басқарыў қыйын болады
32. Ақырғы 50 жыл ишинде жәмийетте айланатуғын информация көлеми неше мәртебеге көбейди?
А. 1 миллион В. 10 миллион
С. 100 миллион D. 500 мәртеге
33. «Мәдениятлар соқлығысыўы» мийнети кимге тийисли?
А. Томас Ронн В. Карл Юнг
С. Самюэль Хантингтон D. С.Жўраев
34. "Информация урысы" сөзлериниң тийкарын салыўшы ким еди?
А. Томас Ронн В. Карл Юнг
С. Самюэль Хантингтон D. С.Жўраев
35. Томас Ронн информацияны қандай күшлердин ен ҳәлсиз буўыны деп тәрийипледи?
А.Әскерий В. Сиясий С. Миллий D. Идеологиялық
36. Томас Ронн "Информация урысы" сөзин нешинши жылы биринши рет қолланды?
А. 1975-ж В. 1976-ж С. 1997-ж D. 1999-ж
37. "Информация урысы" деген не?
А. Социаллық, сиясий, этник ҳәм басқа дүзимлердиң материаллық уйымға ийе болыў мақсетинде бир-бирине ашық ҳәм жасырын мақсетли информациялық тәсирлери
В. Идеялық яки басқаша зыян жеткериў ушын мәмлекеттиң әскерий күшлери, ҳүкимет ҳәмде арнаўлы шөлкемлери тәрепинен әмелге асырылатуғын кешелер ҳәм операциялар
С. Карсыласы үстинен ҳүкимранлыққа ерисиў ҳәм оған материаллық, руўхый зыян жеткизиў ушын жүргизилген ҳәрекетлер
D. Барлық жуўаплар дурыс
38. ҒХҚ нын ишинде ен тәсиршен қурал қайсысы?
А. Радио В. Газета С. Журнал D. Телевидение
39. ТВ аудиторияға неше жол менен информация жеткереди
А. 2 В. 3 С. 4 D. 6
40. Психологиялық тәсир көбирек не арқалы әмелге асырылады?
А. Көриў, еситиў, ийис сезиў, дәм сезиў, пикирлеў арқалы В. Адамлар арқалы С.ҒХҚ арқалы D.Инфор-ция арқалы
41.Интернетти ен дәслеп қайсы мәмлекеттин университетлери пайда етти?
А. АКШ В. Англия С. Япония D. Германия
42.Дәслепки басқышта Интернет ненин тийкарында пайда болды?
А. АКШ университетлери китапханаларынын
В. Англия әскерий базасынын С.Япония технологияларынын Д.Германия саўда орайларынын
43. Интернеттиң биринши атамасы
А. Интерпол В.Арпанет С.Интервью D.Интерньюс
44. Интернеттиң қолайлықлары?
А. арзан ҳәм оператив, информация шегара ҳәм узақлықты билмейди
В. Мағлыўматларды үлкен көлемде де орнатыў мүмкин ҳәм оларды түрли тиллерге аўдарыў аңсат
С. Техникалық жақтан материалларды жайластырыў қыйын емес
D. Барлық жуўаплар дурыс
45. Интернеттин кери тәсирлери?
А. Кәлеген адамнын қәлеген информация менен виртуал майданға тосықсыз кирип келиўи
В. Террористик ҳәм порнографик мағлыўматлардың жүдә көплиги
С. Косиополитик идеялар ҳәмде "универсал мәденият" кең тарқалыўы, мәмлекет ролиның пәсейиўи, тармақ жәрдеминде демократик фундаментализмнин раўажланыўы
D. Барлық жуўаплар дурыс
46. Нейролингвистик дәстүринин әпиўайы түсиниги?
А. Сиясий ҳәм экономикалық ҳүкимранлыққа ерисиў, халықтың психологиялық ҳалатына мақсетли тәсир өткизиў усылларынан бири
В. Халықтың түрли қатламлары көзқараслары, басқа жәмийетлик жағдайлары тийкарындағы пикирлеў тәризин анықлап барыў
С. Кандайда бир идеяны жалған болса да ҒХҚ ҳәдден тыс көп ҳәм түрли формада тәкирарлаў арқалы аудиторияны оған исендириў
D. Информация системасында миллий ғәрезсизлик идеясының үстинлиги
47.«Оған ҳеш нәрсени қарсы қойып болмайтуғын шприц тәсири» не?
А. «Информация урысы» В. «Информация полигонлары» С. «Мәдениятлар соқлығыўысы»
D. «Нейролингвистик дәстүр»
48. Нейролингвистик дәстүрлеў ушын ең қолайлы ғалаба хабар қуралы?
А. Радио В.Телевидение С.Интернет D. Баспасоз
49. "Мәдений басқыш" ҳәм "Инсан ҳуқық" лары идеялары қайсы мәмлекетлер тәрепинен пайда болмақта?
А. Батыс мәмлекетлери тәрепинен
В. Шығыc мәмлекетлери тәрепинен
С. Кубла шығыс мәмлекетлери тәрепинен
D. Кубла Батыс мәмлекетлери тәрепинен
50. Сырт ел информация экспансиясынан қорғаныў ушын ең қолайлы шаралардан бири не?
А. Әскерий база. В. Жергиликли ҒХҚ ы.
С. Информация техникалары D. Миллий идеология
51.Информация урысының қәсийетлери?
А. Информация қуралын ислеп шығыў, онша қымбат емес ҳәм исти түрли тараў қәнийгелериның орынланыўы
В. Шегаралардың тәсири мәмлекетлер, нызамлы ҳәм нызамсыз ҳарекетлер әскерсиз урыслар арасында ҳәм т.б.
С. Гүрестиң алдын алыў илажсызлығы ҳәм зыянды есаплап шығыў, әскерий блоклар, бирлеспелер дүзиў қыйыншылығы.
D. Барлық жуўаплар дурыс
3-топар
52. Инсаният жазыўды жаратқанға шекем шама менен неше жыл аўызеки
байланыса болды?
А. үш миллион жыл В. Бес миллион жыл С. Бес жүз жыл D. Елиў жыл
53. Инсаният китап басып шығарыўды қашан үйренди?
А. жазыўды жаратқаннан 500 жыл
В. жазыўды жаратқаннан 5000 жыл кейин
С. жазыўды жаратқаннан 50 жыл
D. жазыўды жаратқаннан 5 жыл кейин
54. Өзбекстанда қанша диний конфессиялар хымет етеди?
А. 10 ға жақын В. 100 ге жақын С. 20 ға жақын D. 130 ға жақын
55. Соңғы 50 жыл даўамында дүньяда информацияларды тарқатыў тезлиги неше мәртеге асты?
А. 300 мың мәрте асты В. 500 мың мәрте асты С. 50 мың мәрте асты D. 1миллион мәрте асты
56. Бүгинги күнде информациялық-психология гүреслери жоқары интеллектуал қәсийетлеринде қандай тараўларды орап алған?
А.сиясий,дипломатикВ.Финанслық-экономикалық
С.Әскерий D. Барлық жуўаплар дурыс
57. Информация саласында қәўипсизликти тәмийинлеў ушын не ислеў керек?
А. Мәмлекет аймағын информациялық-психология басымларынан ҳәм қәўиплеринен сақлаў
В. Информацияның өзин, миллий информация системасын басқарыў, экономика, банк, әскерий ҳәм басқа системалардағы информацияларды сыртқы информация қәўиплеринен жетерли дәрежеде ҳәм беккем қорғаў
С. Информация саласындағы қәўипсизликти тәмийинлеўдиң тийкарғы усыллары-ҳуқықый, шөлкем-техникалық ҳәм экономикалық.
D. Барлық жуўаплар дурыс
58. Информация қәўипсизлигин тәмийинлеў барысында қәнигелерге қойылатуғын тийкарғы талаплар қандай?
А. Оз хызмети, ҳәрекетлери ҳәм имканиятларын бәрҳама бақлап барыў
В. Информация сақлаў барысында орнатылған барлық тәртиплерге әмел қылыў, өзине, өз күши ҳәм имканиятларына исениў, сергеклик
С. Информацияны жыйнаў, анализ қылыў барысында өз системасын жаратыў.
D. Барлық жуўаплар дурыс
59. Информация қандай коринисте аудиторияға жеткизилгени мақул?
А. Оператив ҳәм ҳақықый В. Анализли
С. Анализли ҳәм ҳақықый
D. Бул жерде коринистин әҳмийети жоқ
60. Не ушын информация инсан ушын ен тәсиршен жәмийетлик қубылыс деп есапланады?
А. Инсан информациясыз жасай алмайды
В. Информация инсанды ҳәр қыйлы қәўиплерден сақлайды ҳәм оған инсан саналы қатнас жасайды
С. Инсан күн-түни информациянын тәсиринде жасайды
D. Барлық жуўаплар дурыс
61. Кен аудиториянын жәмийетлик пикири қандай дереклер тийкарында қәлиплеседи?
А. Мәмлекет шолкемлери хабарлары, мыш-мышлар, шет ел ғхқ хабарлары
В. Шет ел ҳәм миллий ғхқ хабарлары
С. Мәмлекетлик шолкемлер хабарлары, ғхқ, мыш-мышлар
D. Шет ел шолкемлери хабарлары, шет ел ғхқ хабарлары
62. Информация процесси толық басқышпа-басқыш корсетилген қатарды дурыс анықлан?
А. Информацияны қабыл қылыў, қайта ислеў ҳәм тарқатыў.
В. Информацияны қабыл қылыў, түсиниў ҳәм еслеп жүриў
С. Информацияны түсиниў, қайта ислеў, тарқатыў
D. Информацияны ядта сақлаў ҳәм тарқатыў
63. Шахстын информациялық-псхология қәўипсизлигин тәмийинлеўдин тийкарғы жоллары нелерден ибарат?
А. Информация алыў ҳәм доретиўшилик тараўларында шахс қәдир қымбатын жоққа шығармаў
В. өмир қәўипсизлиги, жеке ҳәм шанарақ сырын, руўхый қәдириятлар, халық үрип-әдетлерин сақлаў. С. ҒХК еркинлигин тәмийнлеў
D. Барлық жуўаплар дурыс
64. Раўажланған мәмлекетлер тәрепинен раўажланып атырған мәмлекетлерге үлкен көлемдеги информацияларды тарқатыў қандай мақсетлерде әмелге асырылмақта?
А.Сиясий ҳүкимранлық В.Экономикалық ҳүкимранлық С.Мәдений ҳүкимранлық D.Барлық жуўаплар дурыс
65. АҚШ профессоры Самюэль Хантингтон қайсы атақлы мақаланын авторы?
А.“Технократик жәмийет” В.“Мәдениятлар раўажланыўы” С. “Мәдениятлар соқлығысыўы” D.“Мәдениятлар байланысы”
66. Томендеги ҒХҚ нын ишиндеги ен тәсиршени қайсысы?
А. Газета В.Радио С. Телевидение D. Барлығынын күши бир-бирине тен
67. Интернеттин тәсиршенлиги не менен белгиленеди?
А. Тиражы шексизлиги менен В. Баспасоз, радио ҳәм телевидение коринислерин озинде жәмлестиригени менен
С. Жүдә оператив D. Барлық жуўаплар дурыс
68. Нейролингвистик дәстүрлеўдин мақсети не?
А. Жүдә күшли компьютер ушын дәстүр дүзиў
В. Бир неше компьютер ушын бир дәстүр таярлаў
С. Инсаннын санасы ҳәм мийине тәсир етиў
D. Тилди компьютер жәрдеминде үйрениў
69. Коммуникациялық технологиялары раўажланған мәмлекетлер басқа мәмлекетлерге 1- орында қандай мақсетте информация жеткереди?
А. Олардын миллий раўажланыўына комек бериў
В. Оларды оз турмыс-тәризи ҳәм омир қәлпине үйретиў
С. Олардын информацион технологияларын раўажландырыў
D. Демократияны үйретиў ҳәм олардын информация системаларын истен шығарыў
70 «Мен үйимниң дәрўаза ҳәм есиклерин беккем бекитип отыра алмайман. Себеби оған таза ҳаўа кирип турыўы керек. Соның менен бирге есик ҳәм дәрўазаларымнан кирип атырған ҳаўа даўыл болып, шаңарағымды аўдар-төңкер етип, өзимди қулатып таслатыўын қәлемеймен». Бул пикир кимге тийисли?
А. Билл Гейтс В. Самуэл Хантингтон
С. Махатма Ганди D. Патрик Бьюкенн
71. «Смерть запада» атлы китаптын авторы ким?
А. Билл Гейтс В. Самуэл Хантингтон
С. Махатма Ганди D. Патрик Бьюкеннен
72. Патрик Бьюкенненнин миллетлер ҳәм халықлар тәғдирине байланыслы ўақыяларды, батыстың тәғдирин жәмийет ағартыўшылығындағы кризислер анализине бағышланған китабы не деп аталады?
А. “Технократик жәмийет” В.“Мәдениятлар соқлығысыўы” С. “Смерт Запада”
D. “Мәдениятлар байланысы”
73. Патрик Бьюкенненниң «Смерть запада» атлы китабынде не ҳаққында гәп етиледи?
А. Гедонистлик психологияның тийкарғы көринислерин гәп етеди
В. Европа Америкаша мәдениятты қабыл, бүгин оның турмыс тәрзине сиңип кеткенине қарсылық көрсете алмайтуғынын айтады
С. Санааты ҳәм жоқары технологиялары раўажланған жәмийетте адамлардың бирден байып кетиў, еркин турмысқа ерисиўге болған эгоистлик умтылыўлары, олардың қәдириятларға, сондай-ақ, шаңарақ ҳәм некеге, жаслар тәрбиясына болған мүнәсибетлерине пикир билдиреди D. Барлық жуўаплар дурыс
74. Гедонизмниң мәниси не?
А. Недендур ләззетлениў өзиндеги ишки руўхый азаплардан жырақ болыўға умтылыў
В. Шахс санасында идея ҳәм пикирдиң пайда болыўы С. Миллий миймандослық ҳәм сақаўат дәстүрлерине садық болыў
D. Жасларды туўры жасаўға, адамгершиликли болыўға еркин пикирли болыўға үйретиў
75. Эгоцентризмнин мәниси не?
А. Жасларда идеологиялық иммунитетти тәрбиялаў
В. өз пикир ойларын, мәплери шеңберинде өзгерте алмаў С. Шахс санасында идея ҳәм пикирдиң пайда болыўы
D. Жасларды түрли жаман тәсирлерден сақлаў

76. Проекция деген не?
А. өзиндеги сезим ҳәм кеширмелерди сыртқы объектлерге көшириў арқалы пайда болған халаттың себеплерин сырттан қыдырыўға мейиллиги
В. өзин информация ийесине уксатыў, оның орнына өзин қойыў арқалы қәдириятларға қарсы турыў
С. байланыстағы қандай бир тосықларды алып таслаў ушын күтилмеген усылларды қоллаў
D. бурынғы турмысында, жаслығында болып өткен қайсыдыр ўақыяларға қайтыў

77. Идинтификация дегенмиз не?
А. өзиндеги сезим ҳәм кеширмелерди сыртқы объектлерге көшириў арқалы пайда болған халаттың себеплерин сырттан қыдырыўға мейиллиги
В. өзин информация ийесине уксатыў, оның орнына өзин қойыў арқалы қәдириятларға қарсы турыў
С. байланыстағы қандай бир тосықларды алып таслаў ушын күтилмеген усылларды қоллаў
D. бурынғы турмысында, жаслығында болып өткен қайсыдыр ўақыяларға қайтыў
78. Регрессия дегенимиз не?
А. өзиндеги сезим ҳәм кеширмелерди сыртқы объектлерге көшириў арқалы пайда болған халаттың себеплерин сырттан қыдырыўға мейиллиги
В. өзин информация ийесине уксатыў, оның орнына өзин қойыў арқалы қәдириятларға қарсы турыў
С. байланыстағы қандай бир тосықларды алып таслаў ушын күтилмеген усылларды қоллаў
D. бурынғы турмысында, жаслығында болып өткен қайсыдыр ўақыяларға қайтыў
79. Конверциянын мәниси не?
А. өзиндеги сезим ҳәм кеширмелерди сыртқы объектлерге көшириў арқалы пайда болған халаттың себеплерин сырттан қыдырыўға мейиллиги
В. өзин информация ийесине уксатыў, оның орнына өзин қойыў арқалы қәдириятларға қарсы турыў
С. байланыстағы қандай бир тосықларды алып таслаў ушын күтилмеген усылларды қоллаў
D. бурынғы турмысында, жаслығында болып өткен қайсыдыр ўақыяларға қайтыў
80. Хабар, идея, адамның минез-қулқын өзгертириўи мүмкин психологиялық тәсир етиўдиң неше басқышын есапқа алыў керек? А. 4 В. 5 С. 6 D. 7
Комментария жазыў
Атыңыз:
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
          Включите эту картинку для отображения кода безопасности
кодты жаңалаў

Кодты киритиң: