Дизимнен өтиў    Кириў
Сайтқа кириў


Грузин халқының Өзбекстандағы ўәкиллери
22-03-2018, 21:18 226 0
Ҳәзирги ўақытта Ташкент қаласында «Өзбекстан-Грузия» дослық жәмийети ҳәм «Мегоброба» атамасындағы мәдений орай ҳәрекет етпекте. Өзбекстанда жасаған грузинлердиң саны бойынша төмендегише мағлыўт келтирсек болады. 1926-жыллары – 697; 1979-жыллары – 4088; 1989-жыллары – 4704; 2000-жыллары – 1130.
Грузия менен Өзбекстан вино жетистириўде де бирге ислесиўди жолға қойды
1-03-2018, 18:40 205 0
Өзбекстан менен Грузия мәмлекети бир қатар тараўлар бойынша қарым-қатнасық ҳәм бирге ислесиўди жолға қоймақта. Атап өтетуғын болсақ мийўе ¬ҳәм палыз өнимлерин жетилистириў, олардың сортларын көбейтиў, халықтың ден-саўлығын беккемлеўге тийкар болатуғын өнимлерди жетистириў бойынша келисимге келмекте.
Өзбекстан менен Грузия өз-ара туризмди раўажландырмақшы
28-02-2018, 19:17 190 0
Елимиз өзиниң бай тарийхы, мәденияты, үрип-әдетлери, бийтәкирар тәбияты менен әсирлер даўамында туристлердидиң дыққатын тартып келмекте. Сонлықтан да мәмлекетимизде туризмди раўажландырыў барысындағы әмелге асырылған жумыслар бир қатар мәмлекетлер тәрепинен жоқары баҳаланбақта.
Өзбекстан ҳәм Грузия арасында туризмди раўажландырыў жолға қойылыўы күтилмекте
27-02-2018, 18:49 192 0
Еки мәмлекеттиң ҳәр тәреплеме раўажланыўын мақсет еткен ушырасыўлар, мәжлислер ҳәм бирге ислесиўлер даўам етпекте. Атап айтатуғын болсақ, Өзбекстан менен Грузияның бир қатар тараўларда Дослық ҳәм Бирге ислесиў шәртнамалары дүзилген.
Мен таңлаған кәсип
14-02-2018, 14:06 266 2
Инсан өмирде еки нәрсени таңлағанда алжаспаўы керек. Бириншиси – өмирлик жолдас, екиншиси – кәсип. Себеби, таңлаған өмирлик жолдасың менен бахытлы болып жасаўың, таңлаған кәсибиңниң жетик қәнигеси болыўың керек. Дүньяда кәсиплердиң түри көп. Базыда ойланып қаласаң. Бирақ та, адамда қәлеў ҳәм алға қарай талпыныў болса екиленбестен, қорықпастан таңлаған кәсибине ерисе алады.
ДАҒАЗА
18-12-2017, 19:05 383 0
Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректораты, Жаслар аўқамы басланғыш шөлкеми менен биргеликте «Ең жақсы интернет мақаласы» танлаўын жәриялайды. Таңлаўға мақалалары менен барлық қәлеўшилер танлаўға қатнасыўы мүмкин.
ӨМИРГЕ ЗАЎАЛ БОЛҒАН ДҮНЬЯПАРАЗЛЫҚ
18-12-2017, 19:00 294 0
Балалықта ертеклер, гүрриӊлер еситпеген адам жоқ шығар. Мағанда кишкене балалық шағымда кемпир апам ҳәр қыйлы гүрриӊлер айтып, олардағы унамсыз қаҳарманлардыӊ ислерин қайталамаў ушын үгит-нәсиятлайтуғын еди. Сизлерге есимде қалған гүрриӊлерден бирин айтып бермекшимен.
УНИВЕРСИТЕТИМИЗДЕГИ МӘЛИМЛЕМЕ-РЕСУРС ОРАЙЫНЫҢ ФОНДЫ ҚАНША?
18-12-2017, 18:28 233 0
Китап адамзат тарийхындағы ең қәдирли, ең қымбатбаҳалы ойлап табылмалардың бири. Китап оқыў арқалы инсанның сана-сезими, дүнья танымы кеңейеди. Сонлықтан, соңғы жыллары елимизде китап оқыўға айрықша итибар қаратылмақта.
«АЗАТ БЕРДИШЕВ ФЕНОМЕНИ» ЭССЕСИ
9-12-2017, 09:44 229 0
Журналист Ш.Уснатдиновтың ҳақыйқый дослық туйғыларына қурылған «Азат Бердишев феномени» эссеси образ жасаўда ҳәм қаҳарманның портретин толық ашып бериўде дыққатқа сазаўар шығармаларының бири. Биз шығарманы оқып отырып дослықтың қәдир-қымбатын сезиндириўине дусласамыз. Ш.Уснатдиновтың шеберлиги, сүўретлеўден дурыс пайдалана билиўи қаҳарманның ким екенлигин бизге толық ашып бериўде жәрдем етеди.
Журналистикада әмелият жуўмақлары: 70 тен аслам мақалалар, 70 ке шамалас рубрикалар ҳәм турақлы радиоеситтириўлер
24-11-2017, 18:02 592 14
Кеше, 17-ноябрь күни Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде журналистика тәлим бағдары 4-курс студентлериниӊ 2 ай даўамында өтеген өндирислик әмелиятының нәтийжелери бойынша семинар-тренинг болып өтти.