DataLife Engine > Publitsistika > БАХЫТЛЫ ЗАМАН – БАХЫТЛЫ ЖАСЛАРДИКИ

БАХЫТЛЫ ЗАМАН – БАХЫТЛЫ ЖАСЛАРДИКИ


14-08-2017, 17:15. Разместил: zlixa Өзбекистан Республикасы Биринши Президенти Ислам Каримовтың атап өткениндей «Қай жерде тынышлық ҳәм турақлылық болса, сол жерде илим-пән орайлары, академиялар, жоқары оқыў орынлары болады. Ең тийкарғысы, тәлим-тәрбия раўажланып, оған қызығыўшылық, итибар күшейеди. Тынышлық орнаған жерде ғана адамлар оқып-уйренеди, ҳәр тәреплеме раўажланады…”.
Қай жерде тынышлық ҳәм турақлылық болса, сол жерде раўажланыў, билимлендириўге итибар қаратылады. Республикамызда илим-пән раўажланып, түрли тараўларда өзгерислер, жаңаланыўлар жүз бермекте. Буның бәри тынышлықтың, елимиздеги пәраўан турмыстың, әдил сиясаттың нәтийжесинде.
Кейинги он жыллықта елимиздеги, соның ишинде Қарақалпақстан республикасында жүз берген раўажланыўлар ҳәм унамлы өзгерислерди атап өтетуғын болсақ, «Әсир қурылысы» деп тән алынған «Үстирт газ-химия комплекси»ниң иске түсирилгенлиги, «Қоңырат сода заводы», Нөкис қаласындағы «Истиқлол» балалар дем алыў бағының қурылыўы, «Қызкеткен» каналының «Дослық» каналы деп аталып, оның әтирапының көркем қыябанға айландырылыўы, музыкалы фонтанның иске түсирилиўи, сондай-ақ, «Жаслар орайы»ның шөлкемлестирилиўи, музейлеримиздиң қайта қурылыўы пикиримиздиң айқын дәлили. Бизди және де, жоқарыдан қарағанда гүбелек формасын еске түсириўши айдын жоллардың, әжайып көриниске ийе болған «Темир жол» вокзалының, әсиресе, илим-билимге қуштар жасларды өз қушағына шарлаған университетимиздиң жаңа көриниси – бизди уллы ислерге руўхландырады.
Усындай өзгерис ҳәм жаңаланыўлардан илҳамланып, жасларға жаратылған имканиятлардан пайдаланып, мен де бир қатар таңлаўларға қатнасып, жақсы нәтийжелерге ерисип келмектемен. «Қорақалпоқ халқ эртаклари» атамасындағы аўдарма китабым, «Глобалласыў дәўиринде социаллық тармақлардың хызмети» атамасындағы китабым өткен жылы баспадан шықты. Және де өткен оқыў жылында мен Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң қарақалпақ филологиясы факультети журналистика қәнигелигин питкердим. Ҳәзирги ўақытта журналистика кәнигелиги бойынша магистратурада билим алып атырман.
Ҳүрметли журт басшымыз Ш.М.Мирзиёевтың кейинги ўақытларда илим ҳәм билимлендириўге қаратып атырған дыққат-итибары биздей илим жолына қәдем таслап атырған жасларда үлкен үмит ушқынларын пайда етпекте. «Китап - өмир шамшырағы» әсиресе елимиз Президентиниң бул бағдардағы көрсетпелери менен пикирлери жаслардың өмир соқпақларынының гузар ҳәм айдын жолларға уласыўына тийкар болыўы сөзсиз. Жаслар елдиң келешеги ҳәм ертеңи. Сонлықтан да оларға дурыс бағдар, ақыллы кеңесгөй, жанашыр устаздың тәлим-тәрбиясы зәрүр. Елимиздеги бул бағдардағы әмелге асырылып атырған иләжлар да узақты гөзлеп, мақсетли ҳәм избе-из даўам еттириўди нәзерде тутқан ўазыйпалар десек болады.
Әлбетте, бундай ислер елдиң келешегин ойлаған журт басшыларымыздың даналық пенен аталарша ғамхорлығың арқасында екенлигин билемиз.
Бундай өзгерислер бәршемизди, ийгиликли ислерге талпындырары сөзсиз. Бизиң жаслық дәўиримиз усындай заманға туўра келгенлиги үлкен бахыт екенлигин ҳәм усы дәўирге ылайықлы перзентлер болыўымыз кереклигин жүрек төринен сезинемиз.

Сахибжамал Есемуратова
ҚМУ магистранты, Бердақ стипендианты.

Вернуться назад