DataLife Engine > Student klub > 3-г қарақалпақ тили ушын ТЕМАЛАР

3-г қарақалпақ тили ушын ТЕМАЛАР


12-12-2018, 18:36. Разместил: zlixa 1. Экономикалық, социаллық, сиясий раўажланыў шараятында ашық хабар системаларында жәмийеттиң инфомация-психологиялық қәўипсизлиги әҳмийетиниң артыўы.
2. Жәмийетти басқарыўдың негизги усыллары: сиясий-ҳуқықый, шөлкемлестириў-экономикалық, социал-психологиялық ҳәм информацион басқарыў.
3. Ашық ғалаба хабар системалары шараятында шахстың психологик өзин-өзи қорғаўы.
4. Жәмәәтшилик пикири ҳәм жәмийеттиң хабар-психологик қорғалыўын тәмийинлеў.
5. Информация тараўында жәмийеттиң психологиялық иммунитетин қәлиплестириў түсиниги, мақсети ҳәм ўазыйпалары.
6. Информация қәўипсизлигин тәмийинлеўдиң тийкарғы бағдарлары.
7. Жәмийетшилик пикири жәмийетлик сананың социаллық көриниси сыпатында.
8. Социаллық пикир ҳәм ҒХҚ.
9. Ашық хабар-коммуникатив дизимлер шәраятында жәмийеттиң психологик қорғалыўы.
10. Психологиялық қорғалыўдың негизги бағдарлары, қорғаў дизимин жаратыў суъектлери ҳәм технологиясы.
11. Глобалласыў ҳәм информация қәўипсизлиги мәселелерин И.А.Каримовтыӊ «Жоқары мәнәўият – жеӊилмес күш» мийнетиниӊ тийкарында баянлаў.
12. Өзбекистанда хабар базарын қәлиплестириў ҳәм раўажландырыў мәселелери.
13. Сырттан келетуғын бузғыншы хабар тәсирине қаратылған социаллық иммунитет.
14. Хабардың формалары, қәсийетлери, сыпатлары, ўазыйпалары.
15. Хабардың инсан санасына манипулятив тәсири.
16. Хабар системалары ҳәм олардың заманагөй жәмийеттеги орны.
17. С.Хантингтонныӊ «Мәдениятлар соқлығысыўы» шығармасы ҳәм информациялық қәўипсизлик мәселелери.
18. Хабар жәмийети характери ҳәм бағдарлары.
19. Информациялық-психология қәўипсизлигиниң миллий ҳәм халық-аралық аспектлери.
20. Нейролингвистикалық дәстүр ҳаққында түсиник. (мысаллар менен анализ)

Вернуться назад