DataLife Engine > Student klub > 3-a-ТАРИЙХ студентлери ушын ТЕМАЛАР

3-a-ТАРИЙХ студентлери ушын ТЕМАЛАР


12-12-2018, 18:32. Разместил: zlixa 1. Глобалласыў шәраятында миллий қәўипсизлик мәселелери.
2. Қәўиплер объекти: оларға мүнәсибет, келип шығыў себеплери, тәсир көрсетиў характери, зыян муғдары бойынша классификациясы.
3. Шахс, жәмийет ҳәм мәмлекет мәплери, жәмийетлик сана-сезим ҳәм мәмлекеттиң руўхый жаңаланыўына ғалаба хабар тараўындағы қәўип.
4. Мәмлекет сиясатының хабар менен тәмийинлениўине қәўиплер.
5. Мәмлекеттиң хабар процесси, ишки базарды хабарлар менен тәмийинлеў, миллий хабар технологиясы ҳәм олардың топланыўы.
6. Информация – психологиялық тәсир өткизиў қуралы сыпатында.
7. Шахстың информация-психологиялық қәўипсизлигине қәўиплердиң улыўма характери ҳәм дереклери.
8. Қәўиптиң ишки ҳәм сыртқы дереклери, олардың қурамы ҳәм мазмуны.
9. Миллий хабар мәканының қәлиплесиўинде мәмлекет сиясатының орны.
10. Ишки ҳәм сыртқы хабар алмасыўдың шөлкемлестирилиўи.
11. Шахсқа информация-психологиялық тәсир көрсетиўдиң негизги қураллары ҳәм усыллары.
12. Дүньяда объектив хабар мәканын қәлиплестириў жоллары ҳәм имканиятлары.
13. Миллий ҳәм сиясий мәдениятлардың түрли шәраятларда хабар ағымлары ҳәм процесслерин басқарыўға талаптың күшейиўи.
14. Интернет – глобал халық-аралық комммуникация қуралы сыпатында.
15. Глобалласыў – XXI әсир дүнья жәмийетиниң социаллық-сиясий турмысындағы негизги қәсийети сыпатында.
16. Заманагөй басқышта ғалаба хабар қураллары эволюциясы ҳәм олардың раўажланыўындағы интерактив басқышлар.
17. Информациялық тәсир көрсетиў шәраятында заманагөй халық-аралық тәртиптиң қәлиплесиўи.
18. Интернет – ғалаба хабарының универсал қуралы сыпатында.
19. Ғалаба хабар қуралларының заманагөй системасы.
20. Ғалаба ашық хабар дизимлериниң қурамы.
Вернуться назад