DataLife Engine > Student klub > 3-а-қарақалпақ тили ушын ТЕМАЛАР

3-а-қарақалпақ тили ушын ТЕМАЛАР


12-12-2018, 18:28. Разместил: zlixa 3-а-қарақалпақ тили
1. Жәмийетте хабарды қабыл етиў ҳәм қайта ислеў, оның өзгерттириў, айландырыў ҳәм тарқатылыў механизмлери.
2. Информация гүреси ҳәм ғалаба хабар қураллары.
3. Дүньяда хабар балансының өзгериўи.
4. ҒХҚ информация-психологиялық урысты алып барыў қуралы сыпатында.
5. Ҳәр қыйлы ҒХҚның инсан санасына өзине тән психологиялық тәсир көрсетиў технологияси (телевидение, радио, баспа сөз, интернет).
6. Интернеттиң пайда болыўы ҳәм On-lain журналистиканың раўажланыўы.
7. Хабар экспансиясы ҳаққында түсиник.
8. Жаңалық, оның көриниси ҳәм формалары.
9. Информация урысы түсиниги.
10. Заманагөй шараятта хабар қуралы, оның өзине тәнлиги, имканиятлары ҳәм қолланыў көлеми.
11. Хабар қарама-қарсылықларының формасы, қуралы ҳәм мақсети.
12. Шет ел ҒХҚның халыққа тәсир өткизиў жоллары.
13. Халық психологиясы, оның өзине тән тәреплери ҳәм көринислери.
14. Хабар менен манипуляция қылыў ҳәм оның қәсийетлери.
15. Хабар манипуляциясының мақсети ҳәм ўазыйпалары, нызамлықлары, формасы ҳәм усыллары.
16. Жәмийетлик хабар жәмийет сана-сезими үстинен манипуляция етиў қуралы сыпатында.
17. Кең халыққа тәсир өткизиўдиң психологиялық усыллары ҳәм қолланылыўы.
18. Информация мәденияты түсиниги.
19. Хабар тараўында миллий қәўипсизликти тәмийинлеў системасының компонентлери ҳәм мазмуны.

Вернуться назад